name))); echo $html; mysql_free_result($askit); ?>